اجرای نمایش نخودی آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش نخودی و دیو صحرا با هنرمندی هنرجویان نمایش خلاق آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اختتامیه نمایش “نخودی و دیو صحرا” با هنرمندی هنرجویان بازیگری گروه نمایش خلاق آموزشگاه سینمایی اندیشه نو با کارگردانی خانم رویا جزینی،روز چهارشنبه مورخ 1396/11/4 با حضور پرسنل آموزشگاه و خانواده های هنرجویان در محل پلاتوی بازیگری آموزشگاه برگزار گردید

 

اجرای نمایش نخودی آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش نخودی آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش نخودی آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش نخودی آموزشگاه سینمایی اندیشه نواجرای نمایش نخودی آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش نخودی آموزشگاه سینمایی اندیشه نو