۱) ایده پردازی (Idea)
ایده پردازی ذات وجودی فیلمنامة سینمای مستند است. تفاوت ایده با خبر(event) در گسترش آن است. خبر اشاره به موضوعی دارد که در مکان و زمان مشخصی در جهان واقع رخ داده است. این خبر می تواند مربوط به گذشته باشد، در زمان حال رخ دهد و یا احتمال وقوع آن اعلام شود. در مواردی نیز خبر از گذشته وجود داشته و تا آینده ادامه خواهد داشت. مثلا فیلمنامه ای دربارة جنگ ایران و عراق خبری از گذشته، سهمیه بندی بنزین خبری مربوط به زمان حال، بحران گرم شدن زمین خبری دربارة آینده و وضعیت مسکن در ایران خبری ست که از گذشته شروع شده و احتمالا تا آینده نیز ادامه خواهد داشت. این اخبار با انبوهی از پژوهش و حتی اعلام نقطه نظرهای کارشناسی و اسناد بی شمارِ ضمیمه، نهایتا به موضوع (subject)یک فیلمنامه ارتقا می یابد، اما هنوز قابلیت ایده شدن برای یک فیلمنامة مستند ندارد.
سؤال: چه زمانی موضوع ایده پردازی می شود؟ به طور کلی از زمانی که اولین جرقه در ذهن فیلمنامه نویس زده می شود و او را نسبت به سؤالی پیرامون یک خبر حساس می کند ، ایده شکل گرفته. اما پردازش نهایی آن در مسیر خلق فیلم ادامه می یابد. ایده پردازی شامل هدف دادن به پژوهش است برای رسیدن به مسیری که به جواب سؤال نزدیک شود، و همچنین شامل روش اجرای تصویری نمایش این مسیر است تا آنجاکه فیلمی به دست آمده و پخش شود. از این رو می توان ایده پردازی را در مسیرهای مختلف تولید فیلم، جست وجو کرد.
●  ایده پردازی در طرح اولیه (Frame):
مخاطب اصلی طرح اولیه بیش از همه تهیه کنندة فیلم است. تهیه کننده در اینجا به کسی گفته می شود که از سفارش فیلم تا پخش آن به عهدة او بوده و یا در انجام آنها کارشناس و متعهد باشد. به عنوان مثال در مورد خاموش کردن چاه های نفتی ایران سفارش یا «خبر»ی به کارگردانی داده می شود، کارگردان شخصا یا همراه گروه پژوهش گران و فیلمنامه نویس ها تیمی تشکیل می دهند که به طرح اولیه برای تولید این فیلم برسند. مجموعة اطلاعاتی که تهیه کننده(در این مرحله سفارش دهنده) به گروه نویسندة طرح اولیه از موضوع می دهد، مبنای کار قرار گرفته و نقطه شروع مسیر خلق فیلمنامه محسوب می شود. از این پس طرح اولیه در سه بُعد مختلف گسترش می یابد:
ـ پژوهش: دسته بندی و جمع آوری اطلاعات با نظر به اینکه در هر مرحله تحلیل گر اطلاعات به دو نکته همزمان توجه دارد: اول کیفیت اطلاعات، و دوم اینکه اطلاعات به دست آمده در مسیر گسترش طرح اولیه باشد.
ـ پیش نویس فیلمنامه(Treatment): اطلاعات به دست آمده که به صورت های مختلف دسته بندی و قابل استفاده شده اند باید بر اساس یک مبنای مشترک سامان دهی شوند و آن، سؤال فیلمنامه است. از این رو می توان گفت ما در نگارش فیلمنامة مستند تحقیق می کنیم تا به سؤال برسیم و وقتی به سؤال رسیدیم دوباره به تحقیق خود برمی گردیم (Feedback) تا بتوانیم مفید یا غیرمفید بودن، در مسیر یا خارج از مسیر بودن، و مهم تر از همه مربوط به سؤال فیلم بودنِ آنها را تشخیص دهیم. مجموعة این فرایندِ دوسویه در پیش نویس فیلمنامه با فرایندهای اجرایی دیگری تؤام است. گروه تولید در نگارش پیش نویس فیلمنامه مشاوره هایی دربارة چگونگی تولید و تدارکات فیلمی که قرار است ساخته شود می دهد. او وظیفه دارد تمامی استعدادها و محدودیت های موضوع را بررسی کرده و روش های تولیدِ به صرفه اما دلخواه کارگردان و سفارش دهنده را پیش بینی و ارائه کند. گروه فیلمبرداران و صدابرداران، به اطلاعاتِ رسیده از موضوعِ فیلم توجه داشته، سبک کاری کارگردان را در پیش بینی های خود لحاظ کرده و با یک سؤال اساسی از کارگردان، روش اجرایی خود را مشخص می کنند. سؤال این است؛ موضوع قرار است منطبق بر کدام یک از انواع سینمای مستند (مثلا تقسیم بندی بیل نیکولز) تولید شود؟
ـ شیوة اجرایی: پاسخ به سؤال فوق در واقع مشخص کنندة روش اجرای فیلم است که باید از همان زمان تکوین طرح اولیه پیش بینی شود. اگر آخرین طبقه بندیِ نوعیِ سینمای مستند را مدنظر قرار دهیم، به پنج شکل اجرایی (تشریحیExpository، مشاهده گرObservational، تعاملیInteractive، بازتابیReflective، نمایشیPerformative) می رسیم. از این رو دست یافتن به طرح اولیة اجرایی همان قدر اهمیت دارد که رسیدن به شیوة اجرایی و تولید فیلم. مجموعة این سه عنصر(فیلمنامه، کارگردانی، تولید) قبل از شروع فیلمبرداری خود را در پیش نویس فیلمنامه نشان می دهند. بنابراین تهیه کننده می تواند بر مبنای این پیش نویس، برآورد بودجه انجام داده و امکانات ساخت فیلم را فراهم کند.
 
●  ایده پردازی در مرحلة تولید فیلم:
همانطور که قبلا نیز اشاره شد فیلمنامه می تواند در مراحل مختلف به شکل نهایی خود برسد و شکل نهایی آن چیزی نیست جز آنکه سؤال فیلم سؤال مخاطب فیلم نیز بشود. بنابراین امکان دارد وقتی گروه سازنده مشغول فیلمبرداری هستند، با موارد پیش بینی نشده(مثلا تغییر لوکیشن) و اطلاعات جدید(مثلا اظهارات ضد و نقیض یک مصاحبه شونده) مواجه شوند و یا حتی موضوع فیلم بنا بر دلایلی تغییر ماهیتی پیدا کند، باز فیلم از ایدة اولیة خود دور نشده و منطبق بر این تغییرات بر مسیر اصلی خود پیش می رود. فیلم مستند چه بازگو کنندة حادثه ای در گذشته باشد و چه نمایش دهندة اتفاقی در پیشِ روی دوربین، در هر دو شکل نیز روند شکل گیری فیلمنامه با توجه به گسترش ایدة اولیه امکان پذیر است. تا آنجاکه در مستندهایی که بازنماییِ واقعیت می کنند و هیچ گونه امکان دخل و تصرف در واقعیت از طرف گروه سازنده وجود ندارد ،روند ایده پردازی روی میز تدوین به حیات خود ادامه می دهد. تا آنجاکه به اعتقاد بسیاری مستندسازان مهم ترین بخش ایده پردازی در مرحلة تدوین فیلم متجلی می شود. با اینحال نباید مانع روند خلاقانة ایده پردازی حتی بعد از میکس نهایی و اتمام فیلم شد. چراکه شکل نمایش و پخش فیلم و بسته بندی های تبلیغاتی که مخاطبان را مشتاق دیدن فیلم می کند در مسیر ایده پردازی فیلم قرار می گیرد. ولی عموما بیشترین خلاقیت ایده پردازانة فیلم مستند هنگام تدوین فیلم بروز پیدا می کند و شاید آنجاست که فیلمنامة نهایی شکل می گیرد.
● نگارش فیلمنامه (Script):
اگرچه واژ ه ها اصلی ترین مواد اولیة تشکیل دهندة فیلمنامه اند، با این حال نباید از امکاناتی همچون عکس، فیلم های آرشیوی، تصاویر مجازی، نوارهای صوتی، انیمیشن و مولتی مدیا در رسیدن به فیلمنامة نهایی چشم پوشی کرد. امروزه با توجه به امکانات دیجیتالی، هرگونه تغییر در تولید فیلم را می توان ثبت، و همزمان با فیلمبرداری به عنوان ماده اولیة فیلمنامه مورد استفاده قرار داد؛ به عنوان مثال، در هنگام کار پرسنلی که قرار بوده چاه های نفتی را خاموش کنند وقایعی رخ می دهد و یا گفتاری بیان می شود که خود یکی از اجزای فیلمنامه می شود و ازاین رو در دیگر اجزای فیلمنامه تأثیر می گذارد. امکان ثبت همزمانیِ این عوامل مؤثر، به فیلمساز توانایی می دهد تا مدام و بی وقفه فیلمنامة نهایی خود را کامل تر و منسجم تر کند. آنچه باعث می شود یک فیلمساز به شیوه ای بهتر بتواند سؤال مطرح شده در فیلمش را به بیننده انتقال دهد بهره وری او از ابزار دیجیتالی نیست بلکه آگاهی او از تفکر دیجیتالی و قدرت انتخاب فیلمساز در این نگرش مدرن فیلمسازی است. نگرشی که اگر با دانایی (knowledge) و دانش(Science) نسبت به جهان دیجیتالی همراه باشد، رسیدن به سؤال اولیه، پژوهش، ساخت فیلم، تهیه فیلمنامة نهایی و نمایش آن می تواند در یک زمان صورت گیرد. به این نوع فیلمنامه ها، «روندِ غیرخطیِ موضوع» می گوییم. با این حال چه فیلمنامة متعارف مستند و چه فیلمنامة مدرن، دربرگیرندة چند عنصر زیر هستند:
 ساختار (Structure):
همان طور که گفته شد ساختار فیلمنامة مستند در روند اجرای خود کامل می شود با این حال همچون ساختار سینمای کلاسیک دارای سه بخش اساسی است؛ شروع یا طرح سؤال، میان یا بررسی جنبه های مختلف سؤال و جواب های احتمالی، پایان یا تداوم سؤال در ذهن مخاطب. با چنین نگرشی، «شروع» به عنوان تز فیلم بوده و آنتی تز، خود را در بخش میانی بروز می دهد. اما سنتز می تواند بعد از نمایش فیلم برای بینندة فیلم ایجاد شود. اگر قصد فیلم رسیدن به سنتز فیلم باشد یا همان جذاب کردن موضوع برای بیننده، به آن ساختار نتیجه بخش می گوییم و اگر هدف کارگردان فقط طرح سؤال باشد و تأثیرات مختلف طرح این سؤال را در ذهن خود و مخاطب، همزمان جست وجو کند به چنین ساختاری ساختار پویا می گوییم. ساختار چه نتیجه بخش و چه پویا باشد در هر دو مورد ، بخش عمدة فیلم یا چالش پذیر آن، بخش میانی یا آنتی تزش بوده و ناچارا اطلاعات ارائه شده در این فیلم می تواند قطعی، تأییدی، و یا سلبی نباشد و نتیجه گیری نهایی از مستندهای ارائه شده در طول فیلم، به بیننده واگذار می شود اما فراموش نکنیم ساختار، مدام و به طور پنهان بیننده را در مسیر از پیش طراحی شدة فیلمساز قرار می دهد و شاید به طور ناخواسته بیننده را به نتیجة دلخواه کارگردان برساند.

       هفت قانون برای نوشتن فیلمنامه کمدی

«دیوید ایوانز» نویسنده و کمدین انگلیسی در این مقاله بر اساس تجربه چندین ساله اش در نویسندگیُ قوانینی برای نوشتن فیلمنامه کمدی تدوین کرده است. قوانینی که به اعتقاد او پایه نوشتن فیلمنامه کمدی است.

در دنیای نویسندگی، مختصر نوشتن و روده درازی نکردن یک امتیاز ارزشمند به حساب میاید. با توجه به این موضع من سریع می روم سر اصل مطلب و قانون اول را به شما می گویم:

1- استعداد اجرای به موقع شوخی:

در دوران مختلف کاری خودم مثل زمان نوشتن متن برنامه هایی مثل میمون ها، بیل کازبی و بی شماری از فیلم هایی که کار کرده ام همیشه یک شوخی اصلی داشتم که شیفته آن بودم و دوست داشتم بتواند کل زمان فیلم را پوشش بدهد اما این امکانپذیر نبود، هر چند خیلی خوب می شد اگر این اتفاق می افتاد اما نمی شد.

همه می دانند که یک متن کمدی شامل چندین شوخی و نکته خنده دار است اما متن شامل شخصیت ها، موقعیت ها، پیشرفت ها و داستان هم هست. بهترین شوخی از نظر شما اگر در جای درست و به موقع استفاده نشود می تواند باعث خرابی کل کار شود و ریتم و یکپارچگی متن را خراب کند. چیزی که شما نیاز دارید شوخی های زیاد نیست بلکه شوخی به موقع است که در جای درست قرار گرفته باشد.

استعداد اینکه شما بتوانید شوخی خود را درست و به موقع ارائه کنید به قدری مهم است که من می توانم آن را یکی از اساسی ترین قوانین طنز نویسی بدانم. اما ادامه دارد. این قوانین اساسی هفت تا هستند که من در طول عمر حرفه ای خود دائم با آن ها برخورد می کنم و مرتب آن ها را دوباره کشف می کنم. برخی از این قوانین غافل گیر کننده هستند و برخی بسیار واضح و بدیهی. شما با قانون اول آشنا شدید این هم شش تای بعدی:

2- اگر شما نخندید، بقیه هم نمی خندند:

وقتی که من تازه در تلویزیون شروع به کار کرده بودم تجربه ای کسب کردم که تا آخر بر زندگی حرفه ای ام اثر گذاشت. پشت دستگاه تایپ نشسته بودم که یکی از منشی ها در زد و با چهره ای متعجب وارد شد و گفت: «شما دارید می خندید؟ شما به تنهایی نشستید و می خندید؟» من هم شانه ای بالا انداختم و گفتم که طبیعی است که به چیز خنده داری که نوشتم بخندم.

در آن زمان این اتفاق برایم بسیار عادی بود، اما بعدها که فکر کردم به این نتیجه رسیدم که برای نوشتن طنزی که مردم را بخنداند، شما باید به غریزه طنزپردازی درونتان تکیه کنید. یعنی اینکه من چیزهایی می نویسم که خود مرا می خنداند و اگر ن به آنهامی خندم، مخاطب من هم احتمالاً می خندد.

برای اینکه منظورم واضح بشود یک مثال دیگر می زنم. چند بار برایم پیش آمده که در زمان نوشتن متن یک برنامه وقتی پشت ماشین تایپ نشسته بودم به این فکر می کردم که چه بنویسم تا تهیه کننده برنامه آن را خنده دار بداند. این چیزی است که برای بسیاری از نویسندگان حرفه ای که کار سفارشی انجام می دهند پیش می آید. در همان لحظه بود که من متوجه شدم سعی دارم غریزه طنزپردازی خودم را دستکاری کنم. بارها در نوشتن کارهای مختلف به این فکر کردم که چه چیزی بقیه را می خنداند و در آخر آن کار به نتیجه نرسیده و آن را ترک کرده ام. شما باید چیزی بنویسید که خودتان را بخنداند.

بعنوان یک نویسنده حرفه ای، ممکن است شما درگیر پروژه ای شوید که به دلایل مختلف آن را خنده دار نمی دانید، اما حقوقی که به شما می دهند به قدری خوب است که نمی توانید به آن کار «نه» بگویید. اما این موقعیت خطرناکی است. در این شرایط شما برای نوشتن آن متن به شگردهای تجربه شده نوشتن طنز روی می آورید، بجای اینکه از طنز خالص و درونی خودتان استفاده کنید.

اگر شما یک متن طنز می نویسید و بی اختیار به آن نمی خندید یک مشکل اساسی وجود دارد. شما در اولین قدم باید از نوشته خود لذت ببرید و نوشتن آن متن برای شما جالب و سرگرم کننده باشد. چون بعنوان یک طنز نویس قدرت طنزپردازی شما تنها دارایی و قدرت مهم شماست.

3- شخصیت و شخصیت پردازی، 98 درصد طنز…

یکی از معروفترین جمله ها در تاریخ طنز مربوط به مجموعه «جک بنی» است. بِنی در طول مجموعه به عنوان یک آدم خسیس به ما معرفی می شود. در یکی از قسمت ها یک دزد به روی بنی اسلحه می کشد و می گوید «پولت یا جونت؟» بنی بعد یک کم مکث می گوید :«دارم بهش فکر می کنم»

برای شخصیت خسیس بنی، این یک تصمیم بزرگ بود که باید روی آن فکر می کرد. در اینجا شوخی خاصی گفته نشد که باعث خنده بشود بلکه شخصیت بنی بود که در آن شرایط باعث شد که بنی یک همچین جوابی را بدهد. این پاسخ جزو خصوصیات پرداخته شد این شخصیت بود.

مثال دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و مربوط به فیلم «گلوله ها بر فراز برادوی» ساخته وودی آلن است. این فیلم در مورد نمایشنامه نویس جوانی است که سعی دارد برای یک تئاتر تهیه کننده پیدا کند و شرایطی برایش فراهم می شود تا سرمایه مورد نیاز برای تئاتر را از یک عضو مافیا بگیرد. اما این عضو مافیا برای اینکه پول کار را پرداخت کند و تهیه کننده شود شرطی دارد و آن هم این است که دوست دختر سبک سر و بی استعدادش نقش اول تئاتر را بازی کند. او یک بادی گارد گردن کلفت هم می فرستد که در هنگام تمرین مواظب دوست دخترش باشد. از آنجا که بادی گارد حضور مستمری در صحنه ها دارد شروع می کند به ایده دادن برای بازنویسی متن های تئاتر. و این گونه می شود که این گردن کلفت بی سر و پا استعداد چشمگیری در زمینه نمایشنامه نویسی از خود بروز می دهد حتی بهتر از خود نویسنده جوان! طنز ماجرا کلاً روی شخصیت بادی گارد می گردد و این مثالی بود که نشان می داد کاراکترهایی که درست طراحی شده باشند باعث خنده دار شدن داستان می شوند.

4- …. و زمان بندی، 98 درصد باقیمانده!

بیایید دوباره نگاهی بیاندازیم به داستان «جک بِنی». وقتی که دزد فرصت آخر را به بنی داد و گفت که بین جونت یا پولت یکی را انتخاب کن. یک سکوت طولانی حاکم شد. این مثال مناسبی برای اهمیت زمان بندی و سکوت در کمدی است. یکی از نکات مهم در نوشتن کمدی گذاشتن سکوت و زمانبندی مناسب در متن است. نویسنده های بی تجربه و نامطمئن معمولاً شرایطی را بوجود می آورند که نیازمند عکس العمل و واکنش باشد اما حتی در بوجود آوردن واکنش مناسب هم نا موفق هستند. «سکوت» یکی از مهمترین قسمت های طنزپردازی است و به نظر من یکی از مهمترین هنرهای طنزپرداز زمانبندی است.

دوباره فیلم «گلوله ها بر فراز برادوی» را در نظر بگیرید. قسمت اصلی که بار طنز فیلم را بر عهده دارد شخصیت بادی گارد است و میزان زمانی که استفاده شده تا ما او را بشناسیم. اگر ما وجهه با استعداد شخصیت بادی گارد را از همان اول فیلم می شناختیم آن را باور نمی کردیم و کمدی از بین می رفت. اما در این شکل که ما در طول فیلم کم کم باشخصیت بادی گارد آشنا شدیم باعث شد تا در آخر این شخصیت برای ما باورپذیر و جالب باشد.

جنبۀ دیگر موضوع زمان بندی، تکرار است و چیزی که طنزنویسان به آن می گویند «قانون سه گانه». قانون سه گانه یعنی تکرار یک چیزی سه بار و تغییر دادن شرایط در قسمت سوم. برای مثال الیور هاردی Oliver Hardi را تصور کنید که بر روی پیاده رویی پوشیده از برف و یخ راه می رود. او متوجه خطرناک بودن شرایط هست و به آرامی و با احتیاط رد می شود. اما وقتی اتفاقی برایش نمی افتد نفس راحتی می کشد و بادی به غبغب می اندازد و به خودش افتخار می کند. او دوباره از روی پیاده رد می شود و این دفعه با اعتماد به نفس بیشتر و موفق هم می شود. این دفعه دیگر به خودش خیلی افتخار می کند و برای بار سوم از روی آن رد می شود که این دفعه محکم با صورت به زمین می خورد.

چی می شد اگر بار اولی که رد می شد به زمین می خورد؟ بدون هیچکدام از آن تکرار ها و آن زمینه سازی ها، خنده ای بوجود نمی آمد. شما به عنوان نویسنده باید برای اتفاق زمینه سازی کنید. «قانون سه گانه در طنز» همین است.

5- قدرت کارت های کمکی…

وقتی من تازه در تلویزیون شروع به کارکرده بودم یک مربی خیلی خوب به نام «جیم فریزل» داشتم که یک روش قدرتمند به من یاد داد که از آن زمان تا کنون از آن استفاده می کنم و آن Step sheet یا همان کارت های کمکی است که استفاده از آن ساده و بسیار کمک کننده است.

شما مجموعه ای کارت بر می دارید و هر کدام از کارت ها را به یک صحنه یا سکانس از فیلم تان اختصاص می دهید و در مورد اتفاق هایی که قرار است در آن صحنه بیفتد یک یا دو جمله و یا حتی بیشتر می نویسید. این یکی دو جمله در مورد شوخی های موجود در صحنه نیست بلکه مربوط به پیشبرد داستان و شخصیت هاست. بعد به ترتیب صحنه های فیلمنامه تان، این کارت ها را کنار هم می چینید. با نگاه به این کارت ها و دیدن ترتیب حوادث فیلم و تغییر شخصیت ها شما می توانید مطمئن شوید که زمان بندی و شخصیت پردازی شما به بهترین نحو انجام شده و تاثیر خود را گذاشته است.

6- بجای زیاد کردن تعداد شوخی ها، بر خنده دار کردن داستان تمرکز کنید:

تصور غلطی که اغلب در طنز اتفاق می افتد این است که نویسندگان فکر می کنند اگر در یک فیلم جوک های زیادی وجود داشته باشد داستان خنده دار تر می شود. اما من با این فکر کاملاً مخالفم. من هزاران شوخی و طنز نوشته ام و معتقدم یک شوخی خوب می تواند عالی باشد اما قسمت لذت بخش کمدی از شوخی های آن نمی آید بلکه از شخصیت های خنده دار و رابطه این شخصیت ها با هم است و یا حتی داستانی که خود به تنهایی خنده دار است.

باز در اینجا فیلم «گلوله ها بر فراز برادوی» را مثال می زنم. این فیلم یک وقعیت داستانی خنده دار است بدون حتی یک شوخی شاخص و نتیجه آن هم بسیار لذت بخش است.

برای اینکه بفهمیم یک بخش طنز واقعاً خنده دار هست یا نه تست خوبی وجود دارد و آن هم این است که شوخی ها و جُک ها را از آن بخش حذف کنیم. اگر واقعاً داستانی با موقعیت کمدی داشته باشیم باز هم باید ما را بخنداند و اگر اینگونه نشد یعنی اینکه شما کارتان را درست انجام ندادید و باید از اول شروع کنید. اگر شما داستان کمدی خود را یک خوراک گوشت تصور کنید، شوخی ها نقش سس خردل را دارند نه خود گوشت را.

7- تلویزیون تان را خاموش کنید و آن را خاموش نگه دارید:

من با جوانان زیادی در مورد کارهای که می خواهند انجام دهند صحبت کردم و متوجه شدم که پروژه های آنها به طرز عجیب و قابل مشاهده ای مشق برنامه های تلویزیونی است. نویسنده های تازه کار و جوان تلویزیون و فیلم و سریال زیاد نگاه می کنند و وقتی فیلمنامه می نویسند همه نوشته ها شبیه به هم می شود.

به جای اینکه ایده های خود را از تلویزیون بگیرید، کمدی مختص به خودتان را خلق کنید. مثل وودی آلن. وودی آلن نه سعی دارد جک بنی باشد و نه جرج برنز. او وودی آلن است و در کارهایش شخصیت خود را آنالیز می کند. طنز او از ذات خود او نشات گرفته است. من یک کمدین لاتین را می شناسم که دچار اختلالات مغزی است و در گفتار مشکل دارد و کارش را روی صندلی چرخدار انجام می دهد. بسیاری از طنزهای او از زندگی سختی که با آن دست و پنجه نرم می کند نشات می گیرد. او بسیار خنده دار و منحصر بفرد است چون طنز او کاملاً از زندگی شخصی او بوجود آمده و رشد کرده است.

من به این موضوع باور دارم که قدرت در این است که شما با روحیه طنز پرداز درونتان رو راست باشید و برای اینکار توصیه می کنم که تلویزیون نگاه نکنید. نه همیشه، بد نیست که ببینید چه کارهایی روی آنتن است اما مدل طنزپردازی و شوخی های خود را از تلویزیون برداشت نکنید. کتاب ها را بخوانید، فیلم های برادران مارکس را ببینید و فیلم های کمدی صامت را بررسی کنید. به کاریکاتورها نگاه کنید و کتاب های کودکان را بخوانید و بالاتر از همه به خودتان و اطرافیانتان نگاه کنید. مردم واقعی و اتفاق های مضحک و احمقانه روز مره بهترین منبع برای طنزپردازی هستند.را از تلویزیون برداشت نکنید. کتاب ها را بخوانید، فیلم های برادران مارکس را ببینید و فیلم های کمدی صامت را بررسی کنید. به کاریکاتورها نگاه کنید و کتاب های کودکان را بخوانید و بالاتر از همه به خودتان و اطرافیانتان نگاه کنید. مردم واقعی و اتفاق های مضحک و احمقانه روز مره بهترین منبع برای طنزپردازی هستند.
ارسالی: مریم امین زاده
منبع :تالار گفتگوی دانشجویان سینما
×