عمران دهقانی

عمران دهقانی

dehghan-new2

عمران دهقانی

Dehghan217

عمـران دهقـانی

نویسنده و کارگردان

    • کارشناسی ارشد رشته مديريت امور فرهنگی
    • کارشناسی سینما گرایش کارگردانی حرفه ای سينما
    • کارشناسی سینما گرایش فيلمنامه نويسی

ایمیل مدیریت:  andisheno300@gmail.com

تماس با مدیرمسئول و مدیر آموزش