فیلم سازی

رشته فیلم سازی

فیلمسازی به معنی فرایند تولید فیلم از ایده تا ساخت است ا ما مفهوم فیلمسازی درنگاه اول ذهن را به مجموعه تخصص های که برای ساخت یک فیلم لازم است متبادر می سازد و به نظر می رسد با پیشرفت فناوریهای نوین درحوزه سیستمهای دیجیتال در سینما و صنعت فیلمسازی این واژه کاربرد زیادی پیداکرده است .

با این تعریف فیلمساز به کسی اطلاق میشود که  علاوه بر آشنایی کلی از روند تولید فیلم، ازمجموع گرایشهای علم سینما ،ازمهارت هایی چون کارگردانی، تصویربرداری،فیلمنامه نویسی وتدوین  برخودار باشدکه چهار رکن اصلی برای ساخت  وتولید فیلم هستند البته این تعریف ،دیدگاه بنده نسبت به امر فیلمسازی است و تعاریف درعلوم انسانی همیشه مطلق نیستند.

فیلمسازی رشته ایست که هنرجو با یادگیری فنون فیلمنامه نویسی ،تدوین، وتصویربرداری و کارگردانی و روند تولید فیلم  توانایی پیدا میکند و می تواند با اتکا به مهارت های کسب شده فیلمهای کوتاه وفیلمهای مستند را بدون اتکا و یا کمترین اتکا کارگروهی انجام دهد و این یک امتیاز ویژه برای یک فیلمساز است.

اما تاریخ سینما واژه فیلمسازی به هنرمندانی اختصاص داده است که صاحب سبک و اندیشه درحوزه فیلمسازی هستند و آنها بعنوان فیلمسازان مولف شناخته است، فیلمسازانی چون،هیچکاک،هاوارد هاکس،استانلی کوبریک و……

درآموزشگاه سینمایی اندیشه نو برای کسانیکه به دنبال فیلمسازی هستند آموزش این چهار گرایش درسی لازم و ضرروی است ولی چنان چه هنرجو از توانایی مالی لازم برای آموزش همزمان هر چهار گرایش برخوردارنباشد میتواند دو گرایش ضروری (فیلمنامه نویسی وکارگردانی)را به طور همزمان آموزش ببیند

و در تولید  فیلم  در حوزه تدوین و تصویر برداری از افراد متخصص دیگری کمک بگیرند اما باتوجه به این که شناخت فیلمنامه به عنوان متریالی که کارگردان برای ساخت فیلم باید آن را بشناسد و و بر کیفیت و ساختار آن تسلط داشته باتشد ضرروی است

و امروزه بسیاری از اختلافات بین کارگردان و فیلمنامه نویس از همین امر ناشی می شود اگر کارگردان از ساختار و ماهیت فیلمنامه اطلاع کمتری داشته باشد باعث تضیع حقوق فیلمنامه نویس خواهد شد تغیرات محسسوس در فیلمنامه مطابق نظر کارگردان زیاد خواهد بود، ولی همسویی فکری و تخصصی فیلمنامه نویس وکارگردان باعث ارتقاء کیفت هنر فیلمسازی خواهد شد.

عمران دهقانی فیلمنامه نویس وکارگردان

سرفصلهای درس فیلمنامه نویسی وکارگردانی