سینمایی مستند «منا….بی برگشت!» پروانه نمایش گرفت

سینماپرس: سینمایی مستند «منا….بی برگشت!» به کارگردانی و نویسندگی فرید ولی‌زاده پروانه نمایش گرفت ساخت آنونس فیلم توسط منوچهر صانعی برای نمایش فیلم درجشنواره مقاومت نیز انجام شده است.

به گزارش سینماپرس، پروانه نمایش فیلم سینمایی مستند “منا …بی برگشت!”در اساس صورتجلسه مورخ۹/۳/۹۵ شورای نظارت برنمایش فیلم، مواد سمعی و بصری سازمان سینمایی صادر شد.

همچنین اولین حضور و نمایش این فیلم درچهاردهمین  جشنواربین المللی فیلم مقاومت خواهد بود.

فیلم مستند سینمایی”منا،.. بی برگشت !” که به زاویه جدیدی از فاجعه منا بر اساس قصه ای مستند  می پردازد، در کنار تصاویر واقعی ثانیه های  پردرد و رنج خانواده های قربانیان این فاجعه  را به تصویر می کشاند.

قصه ” منا،..بی برگشت!” در رابطه با  تدارک مراسم ولیمه حاج محسن توسط خانواده اش  است  که در حین این تدارک……..

برخی از عوامل  قطعی این فیلم عبارتند از:

نویسنده و کارگردان:فرید ولی‌زاده، راوی:امیر هوشنگ زند، گریم: محسن ملکی، تدوین:منوچهر صانعی، مدیر تصویر برداری: محمد مهدی توسلی، صدابردار:حسین وفای، مدیر تولید:سعید حسین، مدیر تدارکات :مهدی عبدالهی، دستیار کارگردان:امین اکبری، طراح صحنه و لباس :فرید ولی زاده، عکاس و روابط عمومی بین الملل و مترجم:نیلوفر اسدی، مجری طرح وتهیه کننده:موسسه فوژان فیلم-فرید ولی زاده، روابط عمومی فوژان:سعید گلزار،

بازیگران:حسین فتحی زاده، مبینا نامور، آرش محمد خانی، مریم فتحی زاده، سلمان علیزاده، حسن کوهی، حامد ملکی، ماریا صابری و مجید مظفری.

Share
277 پاسخ
 1. view
  view گفته:

  I just want to say I’m beginner to weblog and actually savored this website. Likely I’m going to bookmark your website . You amazingly come with incredible articles. Bless you for sharing your web site.

 2. follow this website
  follow this website گفته:

  I simply want to tell you that I am all new to weblog and actually enjoyed your web site. Almost certainly I’m want to bookmark your blog post . You actually come with amazing articles and reviews. Cheers for sharing with us your webpage.

 3. great post
  great post گفته:

  I just want to tell you that I am very new to blogging and seriously savored your website. Likely I’m planning to bookmark your blog post . You really have very good stories. Cheers for sharing with us your web site.

 4. follow this page
  follow this page گفته:

  I just want to tell you that I am just very new to blogs and truly loved your web page. Probably I’m planning to bookmark your blog . You surely have awesome well written articles. Thanks a lot for sharing with us your web-site.

 5. go
  go گفته:

  I simply want to mention I am just beginner to blogs and actually loved your web blog. More than likely I’m going to bookmark your blog post . You definitely have awesome articles. Thanks for sharing your website.

 6. full post
  full post گفته:

  I just want to mention I am just beginner to weblog and seriously enjoyed this web page. Most likely I’m want to bookmark your site . You certainly have tremendous writings. Thanks a lot for sharing your web page.

 7. go to link
  go to link گفته:

  I just want to tell you that I am just beginner to weblog and definitely enjoyed you’re web-site. Almost certainly I’m planning to bookmark your blog . You really have impressive well written articles. Thanks a bunch for sharing with us your website.

 8. follow this article
  follow this article گفته:

  I simply want to say I am just very new to blogging and seriously liked this blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog post . You certainly have tremendous articles. Thanks a bunch for sharing your web page.

 9. read page
  read page گفته:

  I simply want to tell you that I am just all new to blogging and site-building and really savored your website. Most likely I’m going to bookmark your website . You certainly have incredible articles. Many thanks for sharing with us your webpage.

 10. good link
  good link گفته:

  I just want to tell you that I am just all new to blogging and absolutely loved this blog site. Very likely I’m planning to bookmark your blog post . You absolutely have very good writings. Thanks for revealing your blog.

 11. go to info
  go to info گفته:

  I just want to tell you that I am new to blogging and seriously enjoyed this web-site. Almost certainly I’m want to bookmark your site . You certainly have awesome writings. Thanks a bunch for sharing with us your web page.

 12. follow this link
  follow this link گفته:

  I simply want to say I am new to blogging and honestly savored this page. Most likely I’m planning to bookmark your blog . You absolutely have impressive articles and reviews. Bless you for sharing your blog site.

 13. read article
  read article گفته:

  I just want to say I am newbie to blogs and definitely loved your web blog. Very likely I’m want to bookmark your blog . You absolutely have excellent articles and reviews. Cheers for sharing with us your webpage.

 14. great site
  great site گفته:

  I simply want to mention I am just very new to weblog and absolutely savored this blog site. Likely I’m want to bookmark your site . You definitely have beneficial writings. Many thanks for sharing with us your blog.

 15. full article
  full article گفته:

  I just want to tell you that I am just very new to blogs and definitely liked you’re web page. Almost certainly I’m likely to bookmark your blog . You absolutely come with wonderful well written articles. Thank you for sharing your web-site.

 16. good link
  good link گفته:

  I simply want to mention I’m new to weblog and really savored you’re blog site. Almost certainly I’m going to bookmark your website . You surely come with terrific stories. Thanks for revealing your web-site.

 17. go to post
  go to post گفته:

  I simply want to say I am just beginner to blogging and truly loved this web blog. Most likely I’m planning to bookmark your site . You amazingly come with very good well written articles. Cheers for sharing your website.

 18. great link
  great link گفته:

  I just want to say I’m newbie to blogs and really enjoyed you’re website. Very likely I’m want to bookmark your site . You really have wonderful well written articles. Many thanks for sharing your blog.

 19. get more information
  get more information گفته:

  I simply want to say I am all new to blogging and honestly enjoyed your blog site. Likely I’m planning to bookmark your website . You absolutely come with very good article content. Thanks a bunch for revealing your website page.

 20. go to post
  go to post گفته:

  I just want to tell you that I am all new to weblog and really savored you’re web site. Probably I’m likely to bookmark your blog . You absolutely have excellent posts. Appreciate it for sharing your blog.

 21. browse content
  browse content گفته:

  I simply want to say I am very new to blogging and site-building and truly liked your web blog. Likely I’m going to bookmark your blog post . You actually come with wonderful posts. Kudos for sharing with us your blog.

 22. check content
  check content گفته:

  I just want to mention I am new to weblog and really savored you’re blog site. Most likely I’m want to bookmark your blog . You actually have tremendous articles and reviews. Appreciate it for sharing with us your website page.

 23. great link
  great link گفته:

  I just want to mention I’m very new to blogging and certainly enjoyed this web page. Likely I’m going to bookmark your blog . You really come with remarkable articles and reviews. Thanks a lot for sharing your blog site.

 24. good link
  good link گفته:

  I just want to mention I am new to blogs and actually enjoyed this web-site. Likely I’m likely to bookmark your blog . You amazingly come with fantastic writings. Thanks a lot for revealing your webpage.

 25. go to page
  go to page گفته:

  I simply want to tell you that I’m new to weblog and seriously liked your website. Almost certainly I’m want to bookmark your blog . You definitely come with wonderful stories. Thanks a bunch for sharing with us your webpage.

 26. continue reading
  continue reading گفته:

  I simply want to say I am newbie to blogging and truly enjoyed your blog site. Most likely I’m want to bookmark your blog . You surely come with tremendous well written articles. Cheers for revealing your web site.

 27. read post
  read post گفته:

  I just want to say I am just all new to blogs and honestly enjoyed your web-site. Likely I’m want to bookmark your website . You surely have perfect well written articles. Cheers for sharing your website.

 28. check content
  check content گفته:

  I just want to mention I am very new to blogs and actually enjoyed your web page. Most likely I’m want to bookmark your blog post . You surely have excellent stories. Bless you for sharing your blog.

 29. check content
  check content گفته:

  I just want to mention I am just newbie to blogging and seriously savored you’re blog site. Almost certainly I’m want to bookmark your site . You definitely come with really good well written articles. Cheers for sharing with us your blog.

 30. discover more
  discover more گفته:

  I just want to say I am just new to blogs and absolutely loved your web blog. More than likely I’m want to bookmark your blog post . You absolutely come with outstanding articles. Regards for revealing your webpage.

 31. great website
  great website گفته:

  I simply want to say I am just beginner to blogging and site-building and definitely loved your web-site. Most likely I’m planning to bookmark your blog post . You amazingly come with impressive well written articles. With thanks for revealing your web page.

 32. browse link
  browse link گفته:

  I simply want to mention I’m all new to blogging and actually loved your blog site. Likely I’m going to bookmark your website . You definitely come with terrific article content. With thanks for revealing your web site.

 33. read post
  read post گفته:

  I simply want to tell you that I am just new to weblog and honestly loved you’re web page. Very likely I’m going to bookmark your site . You absolutely come with good well written articles. Appreciate it for revealing your webpage.

 34. full content
  full content گفته:

  I just want to say I am just newbie to blogging and seriously savored this blog site. Likely I’m likely to bookmark your site . You amazingly have outstanding articles. Cheers for sharing your blog.

 35. check this out
  check this out گفته:

  I just want to say I am just new to weblog and seriously savored you’re web blog. Probably I’m planning to bookmark your blog . You amazingly come with great stories. Thanks for sharing your web-site.

 36. read website
  read website گفته:

  I simply want to say I am beginner to blogs and really savored you’re blog. Almost certainly I’m want to bookmark your blog post . You surely have tremendous stories. Appreciate it for revealing your webpage.

 37. good post
  good post گفته:

  I just want to mention I am newbie to blogs and actually loved this blog. Probably I’m likely to bookmark your website . You really come with great article content. With thanks for sharing your web-site.

 38. check page
  check page گفته:

  I just want to tell you that I am just beginner to weblog and definitely loved your website. Likely I’m planning to bookmark your site . You absolutely come with excellent articles. Cheers for sharing with us your website.

 39. go to link
  go to link گفته:

  I just want to mention I am just new to blogging and site-building and honestly loved your web blog. Very likely I’m want to bookmark your blog post . You certainly come with wonderful writings. Many thanks for sharing your webpage.

 40. discover more
  discover more گفته:

  I simply want to say I am just new to blogging and certainly liked this web site. Almost certainly I’m planning to bookmark your site . You actually come with fabulous article content. Appreciate it for sharing your web site.

 41. check website
  check website گفته:

  I simply want to mention I’m beginner to blogging and actually enjoyed you’re web-site. More than likely I’m going to bookmark your blog post . You surely come with outstanding stories. Kudos for revealing your web site.

 42. read post
  read post گفته:

  I just want to tell you that I’m new to weblog and really savored your web-site. Most likely I’m planning to bookmark your website . You amazingly come with really good well written articles. Regards for sharing with us your web page.

 43. click here!
  click here! گفته:

  I just want to tell you that I’m beginner to blogging and site-building and absolutely savored you’re web page. Probably I’m planning to bookmark your website . You amazingly come with fantastic stories. Thanks for sharing with us your blog site.

 44. check content
  check content گفته:

  I simply want to tell you that I am newbie to blogs and truly savored you’re blog site. Probably I’m planning to bookmark your blog post . You really come with impressive article content. Thank you for revealing your web-site.

 45. great website
  great website گفته:

  I just want to tell you that I am newbie to weblog and honestly loved your web site. Probably I’m planning to bookmark your site . You amazingly come with wonderful articles. Thank you for sharing with us your blog.

 46. hop over to here
  hop over to here گفته:

  I just want to mention I’m new to blogging and seriously liked you’re blog site. Probably I’m planning to bookmark your website . You really have incredible article content. Kudos for sharing with us your website.

 47. check page
  check page گفته:

  I just want to mention I am just newbie to weblog and certainly savored you’re web page. Almost certainly I’m likely to bookmark your website . You actually come with terrific well written articles. Thanks for revealing your web page.

 48. read website
  read website گفته:

  I simply want to tell you that I am newbie to blogs and absolutely liked your website. Almost certainly I’m want to bookmark your blog post . You actually come with tremendous writings. Regards for revealing your blog site.

 49. follow this content
  follow this content گفته:

  I just want to say I am beginner to blogging and site-building and definitely loved your page. Probably I’m likely to bookmark your website . You amazingly come with impressive articles. Many thanks for revealing your web site.

 50. more about the author
  more about the author گفته:

  I simply want to tell you that I am just very new to blogging and site-building and definitely enjoyed your web page. Very likely I’m planning to bookmark your site . You definitely come with awesome well written articles. Bless you for sharing with us your web page.

 51. check post
  check post گفته:

  I simply want to say I am new to blogging and site-building and truly savored your web blog. Probably I’m likely to bookmark your blog . You certainly come with really good well written articles. Cheers for sharing with us your website page.

 52. browse article
  browse article گفته:

  I just want to say I’m new to blogging and site-building and truly liked your blog site. More than likely I’m likely to bookmark your blog post . You surely come with incredible posts. Thank you for revealing your website page.

 53. click here.
  click here. گفته:

  I just want to say I’m newbie to blogging and truly loved this web blog. Almost certainly I’m planning to bookmark your site . You absolutely have beneficial stories. Thanks a bunch for revealing your web page.

 54. Smart Car
  Smart Car گفته:

  I¡¦ll right away snatch your rss as I can’t to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please let me know so that I may just subscribe. Thanks.

 55. Opportunity 
  Opportunity  گفته:

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 56. dispose of old computers essex
  dispose of old computers essex گفته:

  I have realized some new issues from your web page about desktops. Another thing I have always believed is that computers have become something that each residence must have for many people reasons. They provide convenient ways in which to organize the home, pay bills, go shopping, study, listen to music as well as watch television shows. An innovative solution to complete most of these tasks is by using a computer. These computers are mobile, small, highly effective and mobile.

 57. how to dispose of a computer
  how to dispose of a computer گفته:

  Thanks for helping me to gain new concepts about pc’s. I also have the belief that one of the best ways to maintain your notebook in primary condition is by using a hard plastic-type case, or perhaps shell, that suits over the top of your computer. These kind of protective gear will be model targeted since they are manufactured to fit perfectly across the natural casing. You can buy these directly from owner, or from third party sources if they are for your laptop, however don’t assume all laptop can have a shell on the market. Just as before, thanks for your guidelines.

 58. free it disposal essex
  free it disposal essex گفته:

  Thanks for the ideas you have contributed here. Yet another thing I would like to say is that laptop or computer memory specifications generally increase along with other advances in the technology. For instance, if new generations of processor chips are introduced to the market, there is usually a similar increase in the dimensions preferences of both the computer system memory plus hard drive room. This is because the application operated by means of these cpus will inevitably boost in power to make use of the new engineering.

 59. Sports Medicine
  Sports Medicine گفته:

  Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & help different users like its helped me. Great job.

 60. business law
  business law گفته:

  Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is really irritating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 61. business ideas to start
  business ideas to start گفته:

  Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 62. check post
  check post گفته:

  I simply want to mention I am all new to blogging and site-building and really loved your web-site. Most likely I’m planning to bookmark your blog . You certainly come with remarkable article content. Bless you for sharing your blog site.

 63. cornell law
  cornell law گفته:

  Thank you, I’ve just been searching for information about this topic for a long time and yours is the greatest I have found out till now. However, what concerning the bottom line? Are you sure about the source?

 64. blacks law
  blacks law گفته:

  I¡¦m no longer certain where you’re getting your information, however good topic. I needs to spend some time studying much more or figuring out more. Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.

 65. moneylender
  moneylender گفته:

  Awesome post, thanks for sharing. Loved how you have used the viral “referral” principles from Jonah Berger’s Contagious with a successful real world example.Reminds me of how Zappos started with their twitter strategy.Good luck to you in the future – not that you need luck!LikeLike

 66. higher education
  higher education گفته:

  I am not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.

 67. Atv
  Atv گفته:

  Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.

 68. Womens Health
  Womens Health گفته:

  I enjoy you because of your entire labor on this web site. Ellie takes pleasure in managing internet research and it’s obvious why. We all hear all concerning the dynamic method you create both interesting and useful steps through the blog and as well as strongly encourage response from some others about this article while our favorite simple princess is without question starting to learn a whole lot. Take advantage of the remaining portion of the new year. You have been doing a dazzling job.

 69. Home Improvement 
  Home Improvement  گفته:

  It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 70. interior design colleges
  interior design colleges گفته:

  I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays..

 71. electronics store online
  electronics store online گفته:

  I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 72. wave
  wave گفته:

  A small technical quip. Not having an SSL certificate does not mean that data transferred to or from your server is not encrypted. Instead what it means is that an outside authority has not vouched for the fact that you actually are who you say you are. The implication being that someone sending an email to her server would still be sending an encrypted message, it’s just that they might be sending it to someone posing as her server. In all honesty, SSL certificates aren’t a very rigorous way of enforcing online identities – and cheap ones can be bought for ~50$ per year, and they check your identity by essentially just sending you an email. But I want to make it clear that I still believe, from a technical perspective, that categorizing her server as “amateur hour” is 100 correct, and that not having an SSL certificate at the level of the secretary of state is utterly ridiculous, and a strong indication that this server was remarkably poorly implemented. SSL certificates are literally server 101 type stuff. And for fucks sake, you can buy one for 50 bucks.LikeLike

 73. carquest auto parts
  carquest auto parts گفته:

  I wish to express my appreciation to you for rescuing me from such a challenge. Just after researching through the the net and finding suggestions which were not helpful, I figured my life was over. Existing without the presence of approaches to the problems you have resolved by means of your site is a serious case, as well as the ones which may have negatively affected my career if I hadn’t encountered your web blog. Your primary competence and kindness in playing with the whole thing was vital. I’m not sure what I would have done if I hadn’t come across such a subject like this. I can also at this point look forward to my future. Thanks a lot so much for your impressive and results-oriented guide. I won’t hesitate to refer your web sites to any person who needs to have guidance on this subject matter.

 74. Small Business 
  Small Business  گفته:

  I haven¡¦t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 75. Interior Doors 
  Interior Doors  گفته:

  I do consider all the concepts you’ve offered to your post. They’re very convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for novices. Could you please lengthen them a little from next time? Thank you for the post.

 76. Bedroom Furniture 
  Bedroom Furniture  گفته:

  It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 77. Nuclear Medicine
  Nuclear Medicine گفته:

  Thank you so much for providing individuals with such a nice opportunity to read articles and blog posts from this site. It can be so great and as well , jam-packed with a great time for me personally and my office colleagues to visit the blog minimum 3 times weekly to read through the fresh stuff you have got. Not to mention, I am also actually motivated with the extraordinary techniques served by you. Certain two areas in this article are clearly the most suitable I’ve ever had.

 78. Branding 
  Branding  گفته:

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can’t wait to read far more from you. This is actually a terrific site.

 79. business books
  business books گفته:

  I truly wanted to jot down a quick note so as to say thanks to you for the marvelous tactics you are giving out on this site. My extended internet lookup has now been rewarded with good quality facts and techniques to write about with my co-workers. I ‘d say that many of us visitors are undoubtedly fortunate to live in a good network with very many perfect individuals with valuable tricks. I feel truly happy to have come across your webpages and look forward to many more pleasurable minutes reading here. Thanks a lot again for all the details.

 80. pc recycling maidenhead
  pc recycling maidenhead گفته:

  Good blog post. What I would like to bring about is that computer memory needs to be purchased should your computer can no longer cope with that which you do with it. One can deploy two RAM memory boards having 1GB each, for example, but not certainly one of 1GB and one with 2GB. One should make sure the car maker’s documentation for own PC to be sure what type of memory is needed.

 81. it recycling newbury
  it recycling newbury گفته:

  One thing I’d really like to say is that often before getting more laptop or computer memory, look into the machine in which it can be installed. If the machine is definitely running Windows XP, for instance, the particular memory ceiling is 3.25GB. The installation of in excess of this would simply constitute any waste. Be sure that one’s mother board can handle an upgrade quantity, as well. Thanks for your blog post.

 82. Ascension Health
  Ascension Health گفته:

  Wonderful paintings! That is the kind of information that should be shared around the internet. Shame on Google for no longer positioning this post upper! Come on over and seek advice from my web site . Thanks =)

 83. free computer recycling bristol
  free computer recycling bristol گفته:

  Great blog post. The things i would like to make contributions about is that computer memory ought to be purchased if your computer still cannot cope with what you do along with it. One can deploy two RAM boards with 1GB each, as an example, but not one of 1GB and one with 2GB. One should check the maker’s documentation for one’s PC to be sure what type of memory is needed.

 84. forex live
  forex live گفته:

  What i don’t understood is actually how you are not really a lot more neatly-favored than you might be now. You are very intelligent. You already know therefore considerably on the subject of this subject, made me for my part consider it from so many numerous angles. Its like men and women aren’t involved except it is something to do with Woman gaga! Your own stuffs great. Always handle it up!

 85. Car Interior
  Car Interior گفته:

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 86. Dining Room Furniture
  Dining Room Furniture گفته:

  You actually make it appear really easy together with your presentation however I to find this matter to be really one thing which I feel I’d never understand. It sort of feels too complicated and extremely wide for me. I am looking ahead in your next publish, I will attempt to get the hold of it!

 87. Gaston Rebuck
  Gaston Rebuck گفته:

  Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 88. Kids Health
  Kids Health گفته:

  I do consider all of the concepts you have presented for your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too short for starters. Could you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

 89. Roofing
  Roofing گفته:

  Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 90. busnes news
  busnes news گفته:

  I must express appreciation to the writer for rescuing me from this instance. Just after scouting throughout the world wide web and coming across recommendations which are not powerful, I believed my entire life was over. Living without the solutions to the issues you have sorted out as a result of your good report is a critical case, as well as ones which may have badly affected my career if I hadn’t noticed your website. Your personal understanding and kindness in playing with almost everything was priceless. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a thing like this. I am able to at this moment relish my future. Thanks for your time so much for your skilled and amazing guide. I won’t hesitate to endorse the blog to anyone who should receive support about this subject matter.

 91. interior decorating ideas
  interior decorating ideas گفته:

  I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 92. Modern Sofa
  Modern Sofa گفته:

  Thanks for some other informative blog. The place else may I am getting that type of info written in such a perfect manner? I have a challenge that I’m simply now operating on, and I’ve been on the look out for such info.

 93. Roofing
  Roofing گفته:

  Thank you for sharing superb informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What a perfect website.

 94. Mercedes-Benz
  Mercedes-Benz گفته:

  I wanted to develop a comment to be able to say thanks to you for the lovely recommendations you are posting at this website. My long internet investigation has finally been paid with wonderful content to share with my companions. I ‘d say that many of us readers actually are very much endowed to exist in a really good community with so many wonderful people with very helpful principles. I feel really fortunate to have discovered your web site and look forward to plenty of more thrilling times reading here. Thank you once more for all the details.

 95. Car Audio
  Car Audio گفته:

  Great article and right to the point. I am not sure if this is truly the best place to ask but do you people have any thoughts on where to get some professional writers? Thanks in advance 🙂

 96. Cabinet Doors
  Cabinet Doors گفته:

  I just could not go away your web site before suggesting that I extremely enjoyed the usual info an individual provide for your visitors? Is gonna be again frequently in order to inspect new posts

 97. interior design consultants
  interior design consultants گفته:

  Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 98. banquet halls in los angeles ca
  banquet halls in los angeles ca گفته:

  Please let me know if you’re looking for a article author for your blog. You have some really good articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Many thanks!

 99. impress cards
  impress cards گفته:

  Good day! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 100. porcelain bathtub
  porcelain bathtub گفته:

  My partner and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be exactly I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a lot of the subjects you write related to here. Again, awesome blog!

 101. antique bathtubs
  antique bathtubs گفته:

  Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say that you’ve done a superb job with this. Additionally, the blog loads extremely quick for me on Chrome. Excellent Blog!

 102. online land valuation
  online land valuation گفته:

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!

 103. Carpet Tiles
  Carpet Tiles گفته:

  I’m not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this info for my mission.

 104. new games
  new games گفته:

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your website in my social networks!

 105. waterproofing companies
  waterproofing companies گفته:

  Great blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally overwhelmed .. Any ideas? Cheers!

 106. parcel
  parcel گفته:

  Attractive component to content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to say that I acquire in fact loved account your blog posts. Any way I will be subscribing for your feeds or even I fulfillment you get admission to consistently rapidly.

 107. Cancer Treatment
  Cancer Treatment گفته:

  Thank you, I’ve just been searching for info about this topic for a long time and yours is the best I’ve found out till now. However, what concerning the bottom line? Are you certain concerning the supply?

 108. decorate house
  decorate house گفته:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 109. allergies
  allergies گفته:

  Thanks for the marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you may be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will come back very soon. I want to encourage you to ultimately continue your great work, have a nice weekend!

 110. cracked foundation repair
  cracked foundation repair گفته:

  We absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write regarding here. Again, awesome web log!

 111. tampa air conditioning company
  tampa air conditioning company گفته:

  Wonderful blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally overwhelmed .. Any suggestions? Thanks!

 112. garden grove
  garden grove گفته:

  hello there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this site, since I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..

 113. about share market
  about share market گفته:

  I do not know whether it’s just me or if everyone else encountering issues with your website. It seems like some of the written text on your content are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This may be a issue with my internet browser because I’ve had this happen previously. Kudos

 114. living room furniture
  living room furniture گفته:

  I needed to draft you a very small word to finally say thank you over again on the amazing pointers you have shown in this article. It was certainly shockingly open-handed of people like you in giving freely precisely what a number of us would have supplied as an e book to earn some bucks for their own end, even more so since you might have tried it if you desired. Those ideas additionally worked like the good way to know that the rest have similar interest much like my own to learn very much more related to this problem. Certainly there are millions of more pleasant situations ahead for people who looked over your site.

 115. utah criminal defense attorney
  utah criminal defense attorney گفته:

  With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any solutions to help prevent content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

 116. Living Room Design
  Living Room Design گفته:

  Definitely believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 117. Kitchen Remodeling Ideas
  Kitchen Remodeling Ideas گفته:

  Thank you for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What a great web site.

 118. hallway entrance ideas
  hallway entrance ideas گفته:

  Hey there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!

 119. ibogaine for addiction
  ibogaine for addiction گفته:

  Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any tips for inexperienced blog writers? I’d really appreciate it.

 120. recycling old computers bracknell
  recycling old computers bracknell گفته:

  I’ve learned some new things via your site. One other thing I would like to say is that often newer pc os’s are inclined to allow extra memory to use, but they additionally demand more memory space simply to work. If an individual’s computer can not handle a lot more memory plus the newest program requires that memory increase, it may be the time to shop for a new Laptop. Thanks

 121. recycle computers slough
  recycle computers slough گفته:

  I have really learned newer and more effective things through your website. One other thing I would really like to say is newer computer operating systems are inclined to allow far more memory to be played with, but they in addition demand more storage simply to function. If someone’s computer can’t handle more memory as well as the newest software program requires that storage increase, it could be the time to shop for a new Laptop. Thanks

 122. oyster growing supplies
  oyster growing supplies گفته:

  Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 123. dispose of old computers oxford
  dispose of old computers oxford گفته:

  Thanks for the guidelines you have provided here. One more thing I would like to mention is that laptop or computer memory requirements generally go up along with other advances in the technological know-how. For instance, when new generations of processor chips are brought to the market, there’s usually an equivalent increase in the shape preferences of both pc memory plus hard drive room. This is because the software operated simply by these processor chips will inevitably rise in power to leverage the new technological innovation.

 124. it asset recycling portsmouth
  it asset recycling portsmouth گفته:

  I have learned new things through your web site. One other thing I want to say is the fact newer laptop os’s often allow much more memory to be utilized, but they furthermore demand more ram simply to function. If someone’s computer cannot handle far more memory and also the newest application requires that memory increase, it is usually the time to buy a new Computer. Thanks

 125. laminate flooring
  laminate flooring گفته:

  I wish to express some appreciation to you for rescuing me from this type of situation. Because of researching through the online world and getting recommendations which are not helpful, I was thinking my entire life was well over. Existing devoid of the solutions to the difficulties you’ve sorted out by means of this posting is a critical case, and the ones that would have in a wrong way affected my entire career if I hadn’t come across your web page. Your own mastery and kindness in maneuvering all the pieces was invaluable. I don’t know what I would have done if I hadn’t come upon such a solution like this. I can at this moment look ahead to my future. Thank you very much for your reliable and result oriented guide. I won’t be reluctant to recommend your blog post to any person who desires assistance about this topic.

 126. outdoor digital signage
  outdoor digital signage گفته:

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this outstanding blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this blog with my Facebook group. Talk soon!

 127. holistic rehab
  holistic rehab گفته:

  Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will eventually come back down the road. I want to encourage that you continue your great posts, have a nice day!

 128. Auto Engine
  Auto Engine گفته:

  Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely great. I really like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can’t wait to read much more from you. This is really a terrific web site.

 129. cpa in st louis mo
  cpa in st louis mo گفته:

  I absolutely love your blog and find most of your post’s to be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a number of the subjects you write in relation to here. Again, awesome website!

 130. po box forwarding
  po box forwarding گفته:

  Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to stop hackers?

 131. best gaming computer
  best gaming computer گفته:

  Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking to trade strategies with other folks, why not shoot me an email if interested.

 132. male electroejaculation
  male electroejaculation گفته:

  Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 133. houses for rent in weatherford
  houses for rent in weatherford گفته:

  My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write regarding here. Again, awesome website!

 134. salmon aquaculture
  salmon aquaculture گفته:

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between superb usability and appearance. I must say you’ve done a superb job with this. In addition, the blog loads super quick for me on Chrome. Exceptional Blog!

 135. plastic surgery denver
  plastic surgery denver گفته:

  I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Superb work!

 136. water delivery brisbane
  water delivery brisbane گفته:

  Fantastic site you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of community where I can get comments from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Cheers!

 137. dentist tulsa
  dentist tulsa گفته:

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say that you’ve done a amazing job with this. Additionally, the blog loads very quick for me on Chrome. Outstanding Blog!

 138. does anxiety go away
  does anxiety go away گفته:

  Thanks for one’s marvelous posting! I really enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will make sure to bookmark your blog and may come back later on. I want to encourage continue your great work, have a nice afternoon!

 139. local dentist
  local dentist گفته:

  Howdy this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 140. summer fun ideas
  summer fun ideas گفته:

  Greetings! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this problem. If you have any suggestions, please share. Cheers!

 141. dentist las vegas
  dentist las vegas گفته:

  Hey fantastic website! Does running a blog like this take a massive amount work? I’ve no knowledge of coding however I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyhow, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic but I just had to ask. Thanks!

 142. indianapolis pediatric dentistry
  indianapolis pediatric dentistry گفته:

  I don’t know if it’s just me or if everyone else encountering problems with your website. It seems like some of the text on your posts are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This may be a issue with my internet browser because I’ve had this happen previously. Thanks

 143. printing companies in houston tx
  printing companies in houston tx گفته:

  I do not know whether it’s just me or if perhaps everyone else experiencing problems with your website. It appears like some of the written text in your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a issue with my internet browser because I’ve had this happen before. Many thanks

 144. girls bedroom ideas
  girls bedroom ideas گفته:

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 145. homebuy
  homebuy گفته:

  Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips for beginner blog writers? I’d definitely appreciate it.

 146. top cosmetic dentists
  top cosmetic dentists گفته:

  Howdy! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 147. cosmetic dentist san antonio
  cosmetic dentist san antonio گفته:

  Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Thank you

 148. business card printing houston
  business card printing houston گفته:

  Hi there! I realize this is somewhat off-topic however I had to ask. Does running a well-established blog such as yours require a massive amount work? I am completely new to writing a blog however I do write in my journal daily. I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and thoughts online. Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!

 149. mom and newborn baby
  mom and newborn baby گفته:

  Hello! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!

 150. Garden Accessories
  Garden Accessories گفته:

  Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 151. Engine Parts
  Engine Parts گفته:

  I actually wanted to develop a comment so as to express gratitude to you for those magnificent tips you are posting here. My rather long internet search has now been paid with wonderful insight to write about with my contacts. I would repeat that most of us visitors are very fortunate to live in a wonderful site with so many wonderful individuals with valuable tips and hints. I feel somewhat happy to have used the webpages and look forward to so many more enjoyable minutes reading here. Thank you once again for everything.

 152. test taking anxiety
  test taking anxiety گفته:

  Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

 153. cosmetic dentistry atlanta
  cosmetic dentistry atlanta گفته:

  Good day I am so happy I found your weblog, I really found you by error, while I was researching on Digg for something else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the fantastic job.

 154. value of home
  value of home گفته:

  I’m really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any browser compatibility issues? A handful of my blog audience have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any suggestions to help fix this problem?

 155. short term loans online
  short term loans online گفته:

  Admiring the time and effort you put into your blog and in depth information you offer. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Great read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 156. Weight Loss Recipes
  Weight Loss Recipes گفته:

  Someone necessarily lend a hand to make critically articles I’d state. That is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the analysis you made to make this actual publish extraordinary. Magnificent job!

 157. john deere utah
  john deere utah گفته:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Thanks

 158. log home kits
  log home kits گفته:

  Hey! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 159. mobile gps
  mobile gps گفته:

  Hello are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 160. web design sharjah
  web design sharjah گفته:

  Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? With thanks

 161. Garden Accessories
  Garden Accessories گفته:

  My husband and i got so excited Michael could finish off his studies via the precious recommendations he had from your own blog. It is now and again perplexing just to continually be handing out solutions most people have been making money from. Therefore we figure out we now have the writer to thank because of that. Most of the explanations you made, the easy web site menu, the friendships you will make it possible to engender – it is many powerful, and it’s really helping our son and us reckon that the content is excellent, which is certainly very indispensable. Many thanks for all!

 162. john deere wichita ks
  john deere wichita ks گفته:

  First of all I would like to say awesome blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your mind prior to writing. I’ve had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out. I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints? Cheers!

 163. web developer in dubai
  web developer in dubai گفته:

  Heya! I realize this is sort of off-topic but I needed to ask. Does operating a well-established blog such as yours require a massive amount work? I am completely new to running a blog but I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 164. Auto Loan Calculator
  Auto Loan Calculator گفته:

  I’ve been surfing online more than three hours nowadays, yet I never discovered any fascinating article like yours. It¡¦s pretty price enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the web shall be much more helpful than ever before.

 165. Financial Services
  Financial Services گفته:

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 166. Bathroom Flooring
  Bathroom Flooring گفته:

  Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I cant wait to read much more from you. This is actually a great site.

 167. truck tracking system
  truck tracking system گفته:

  Hi! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My site covers a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

 168. Small Business Administration
  Small Business Administration گفته:

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely wonderful. I actually like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is really a wonderful website.

 169. log cabin stain
  log cabin stain گفته:

  Howdy! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? With thanks

 170. dispose of old computers essex
  dispose of old computers essex گفته:

  I have learned new things by your website. One other thing I’d really like to say is the fact newer pc operating systems have a tendency to allow far more memory to be utilized, but they additionally demand more memory space simply to operate. If one’s computer could not handle more memory along with the newest software program requires that storage increase, it can be the time to buy a new Laptop or computer. Thanks

 171. Icc world cup
  Icc world cup گفته:

  I do agree with all of the ideas you have presented to your post. They are very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too quick for novices. May you please lengthen them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

دیدگاه ها غیر فعال است.