فیلمنامه نویسی

طرح درس فیلمنامه نویسی

ترم 1 دوره مقدماتی

1.آشنایی با انواع ادبی(اسطوره ها،  حماسه ها ، افسانه ها، قصه،داستان، داستان کوتاه، رمان ،رمانس

2.آشنایی با انواع ادبیات نمایشی(وجوه مشترک و افتراق فیلمنامه و نمایشنامه)

3.مرروي برپيدايش سينما و شيوه هاي داستان گويي در فيلمهاي اوليه

4.-مزاياي داشتن فيلمنامه(صرفه جويي در هزينه توليد،ثمر بخش کردن ايدهها،استفاده کردن از تمام ايدهها )

  1. زمينه هاي شکل گيري ايده ها در ذهن/شامل زمينه هاي اجتماعي تهيه طرح اوليه/زمان مناسب براي ثبت ايدهها

6.گزارشنويسي /خاطره نويسي ابزار وشکل و بيان

7.آشنايي با مباني هنرهاي نمايشي عناصراصلي روايت نمايشي (شخصيت-ماجرا-کنش)(شخصيت اصلي/شخصيت مخالف)/ماجراها

  1. آشنایی با چگونگی خلق کشمکش در یک متن نمایشی وشناخت انواع کشمکش
  2. آشنایی با انواع راوی در ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی

آشنایی با نگارش طرح داستانی برای فیلمنامه و نمایشنامه

6 گسترش و.شکل دهي طرح اوليه