مهتاب رسولی پوینده هنرجوی از بازیگران آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

مهتاب رسولی پوینده هنرجوی از بازیگران آموزشگاه سینمایی اندیشه نو در فیلم خواب آشفتگی لیلا پذیرفته و به ایفای نقش پرداختند

فیلم ( خواب آشفتگی لیلا )
کارگردان :عباس رحیمی

 

مهتاب رسولی پوینده هنرجوی ازیگری آموزشگاه سینمایی اندیشه نو در فیلم “خواب آشفتگی لیلا” پذیرفته و به ایفای نقش پرداختند