نمایشنامه خوانی نمایشنامه سمن پویان

نمایشنامه خوانی نمایشنامه سمن بویان

نوشته : سعید نیشکری مدرس سینما و تئاتر
به  کارگردانی عمران دهقانی در تماشاخانه اندیشه نو برگزار شد
در نظر است این نمایشنامه خوانی در اواسط تیرماه توسط بازیگران.نمایش برای
هنرجویان ورودی سال 97 نیز اجرا شد