کتاب تاثیرات فرهنگی واجتماعی رسانه های نوین بر روابط خانواده

کتاب تاثیرات فرهنگی واجتماعی رسانه های نوین بر روابط خانواده

کتاب تاثیرات فرهنگی واجتماعی رسانه های نوین بر روابط خانواده

تازه ترین کتاب چاپ شده در خصوص اثرات فرهنگی واجتماعی شبکه های اجتماعی مجازی بر روابط خانوادگی  است که  توسط،عمران دهقانی پژوهشگرعلوم فرهنگی ومدرس سینما در اردیبهشت 1397به چاپ رسیده است وقابلیت بهره برداری برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد رشته های مدیریت امورفرهنگی وارتباطات  وسایر پژوهشگران علوم اجتماعی دارد.

ناشر: انتشارات سنجش ودانش

شماره کتابشناسی 5122342

نوبت چاپ اول:1397

تلفن مرکز پخش:0کرج:02632228839

09358418861