نوشته‌ها

نمایش “چهارسو “کاری از هنرجویان آموزشگاه اندیشه نو به کارگردانی آقای حسن باستانی

نمایش چارسو به کارگردانی آقای حسن باستانی استاد بازیگری آموزشگاه سینمایی اندیشه نو و از کارگردانان و نمایشنامه نویسان موفق کشور در حال حاضر مراحل پایانی کارگردانی را در کارگاه نمایش میگذراند

این نمایش پس از نهایی شدن به اجرای عمومی خواهد رفت

کارگاه نمایش هنرجویان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

کارگاه نمایش هنرجویان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

کارگاه نمایش هنرجویان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

 کارگاه نمایش هنرجویان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

Share