نوشته‌ها

نمایش”خاله سوسکه” کاری از کارگاه نمایش خلاق (گروه کودک)

نمایش”خاله سوسکه” کاری از کارگاه نمایش خلاق (گروه کودک) آموزشگاه سینمایی اندیشه نو 

kh7

kh4

kh5

kh3

kh2

Share

نمایش “چهارسو “کاری از هنرجویان آموزشگاه اندیشه نو به کارگردانی آقای حسن باستانی

نمایش چارسو به کارگردانی آقای حسن باستانی استاد بازیگری آموزشگاه سینمایی اندیشه نو و از کارگردانان و نمایشنامه نویسان موفق کشور در حال حاضر مراحل پایانی کارگردانی را در کارگاه نمایش میگذراند

این نمایش پس از نهایی شدن به اجرای عمومی خواهد رفت

کارگاه نمایش هنرجویان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

کارگاه نمایش هنرجویان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

کارگاه نمایش هنرجویان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

 کارگاه نمایش هنرجویان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

Share