اجرای نمایش آرش کاری از هنرجویان بازیگری آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

نمــایـش “آرش”

 

بازیگران:

فرشته اسدپور – فاطمه درویشی – علی حاجی محمدی – نسترن یکه دهقان – زهرا محمدی – سیما نیکفر

 

نمایش آرش

نمایش آرش

نمایش آرش