آموزش اصول تصویربرداري

 

1- شناخت دوربین تصویربرداري و عملکرد اجزاي آن

– تصویربرداري و تفاوت آن با فیلمبرداري
– فرایند ثبت تصویر(سنسور)
– توضیحاتی در مورد لنز
– دیافراگم
– فکوس
– فکوس کشی
– انواع لنز
– سرعت شاتر
– تأثیرات سرعت شاتر بر تصویر
– عمق میدان وضوح
– تأثیر فاصلهي کانونی بر عمق میدان وضوح
– از چه سرعت شاتر و چه دیافراگمی براي ثبت تصویر استفاده کنیم

2-فراینده نوردهی و اصلاح رنگ

– نوردهی
– عوامل مؤثر بر نور دهی
– اصلاح نور
– وایت بالانس

3-کادربندي

– نقاط طلائی
Lead room –
Head Room –
– نگاهی بر یکی از اصول مهم تدوین و کارگردانی که اهمیت بالایی در تصویربرداري دارد(خط فرضی)
– اندازه نما
– زوایا (ارتفاع دوربین نسبت به خط افق)
– نماي POV
– نماي معکوس
– تقسیم بندي نماها از لحاظ تعداد نفرات داخل کادر

4-حرکت دوربین

– نگاهی کوتاه به حرکت دوربین
– حرکت دوربین در تصویربرداري
– حرکت دوربین بر روي سه پایه
– حرکت دوربین به وسیله ي ابزارهاي حرکتی (ابزارهاي انتقالی)

×