انواع ساختار فیلمنامه :

1- ساختار خطي:

در اين ساختار، داستان از نقطه اي شروع مي شود و روال طبيعي زماني خود را طي مي کند وبه انتها مي رسد.

2- ساختار مدور:

در اين ساختار، داستان از نقطه اي شروع مي شود و مانند بومرنگ، پس از طي چند مرحله دوباره به همان نقطه اي که در ابتدا نشان داده شده بود، باز مي گردد.مانند فيلم سان ست بولوار

3- ساختار منقطع :

دراين ساختار، زمان جدا و مجزا ارائه مي شود و هر بخش نکته به خصوصي از داستان را ارائه مي دهد.

4- ساختار مارپيچ:

دراين ساختار ما شاهد حرکت مارپيچي زمان هستيم . داستان از وسط آن شروع مي شود وبه طرف عقب و ابتدا( يعني به گذشته) حرکت مي کند وسپس دوباره به طرف جلو به پيش مي رود و ما دوباره قسمت مياني داستان که يک بار در ابتداي فيلم نشان داده شده بود را مي بينيم و سپس فيلم تا انتها به پيش مي رود.

5- ساختار دو وجهي يا چند وجهي :

دراين ساختار، حادثه هاي واقعي يا وقايعي که مي توانستند جايگزين آنها بشوند، درهم مي آميزند. بطور مثال ديدگاههاي چند فرد درمورد يک واقعيت و يا نقطه نظر يک فرد که در حال خواب ديدن( واقعيت خيالي) است ، به موازات حادثه هاي اتفاق افتاده واقعي تصوير مي شوند.

6- ساختار شکسته :

اين ساختار مانند يک «کولاژ» از قسمتهاي مختلف تشکيل شده است .در فيلم پالپ فيکشن (براساس فيلمنامه اي از کوئنتين تارانتينو) از ساختار شکسته براي بيان يک داستان امروزي از زندگي شهري استفاده شده است.

×