“هنرجوی گرامی ،حداقل میزان پیش پرداخت 2/000/000 ریال معادل دویست هزار تومان می باشد”

 

×