عکاسی حرفه ای ، عکاسی تبلیغاتی، عکاسی صنعتی و خبری ،عکاسی مستند،آتیله ای  ازجمله خدماتی است که در این مر کز با استفاده از تجهیزات حرفه ای و نور پردازی آتلیه ای قابل آرائه است.

آموزش عکاسی، درگرایشهای مختلف همچون عکاسی پرتره، صنعتی تبلیغاتی، عکاسی طبیعت ، عکاسی خبری و عکاسی مستند ، آموزش نور پردازی حرفه ای  برای عموم علاقمندان ازجمله هنرجویان شهرستانی  با امکانات خوابگاه و… امکان پذیر است .

وجود سایت گریم  و تجهیزات پیشرفت نورپردازی برای پروژهای تبلیغاتی ازامکاناتی است که خدمات مارا باجاهای دیگر متمایز می کند

×