بیوگرافی
فرامرز رستمی متولد سال 1353 در ممسنی فارغ التحصیل مهندسی برق الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مدرس رشته تدوین و تصویربرداری
سوابق کاری
تصویربرداری 1377 مرکز تربیت مربی

تدوین 93 مرکز تربیت مربی

مربی ساخت فیلم آموزشی 1377 -1398 مرکز تربیت مربی

تدوینگر  ساخت فیلم آموزشی 1377 -1398 مرکز تربیت مربی

تصویربردار ساخت برنامه تلویزیونی 1392 -1398 صدا سیمای البرز مرکز تربیت مربی

تدریس در آموزشگاه های خصوصی و فنی حرفه ای از سال 1388

فرامرز رستمی

×