هنرجویان موفق اندیشه نو در رشته بازیگری (درحال تکمیل اسامی)

نسترن تقی زاده
گروه بازیگری بزرگسال
رژینا میرسید”]
گروه بازیگری نوجوان
نیما هاشمی
گروه بازیگری نوجوان
آرمیتا اژدر شجاعی
گروه بازیگری کودک و نوجوان

×