کتاب عناصر فیلمنامه

کتاب عناصر فیلمنامه نویسی روایی تالیف عمران دهقانی کتاب جامع وکاملی است برای علاقمندان هنر فیلمنامه نویسی که قبل از ورود به مباحث کاربردی فیلمنامه نویسی هنرجویان رابا کلیاتی از انواع ادبی ، مبانی هنر نمایش، آشنایی با سبک های ادبی وهنری آشنا می کند و پس از آشنایی با مباحث ضروری روند فیلمنامه نویسی به بحث گذاشته شده است و در پایان مباحثی چون اقتباس برای فیلمنامه نویسی کاربردهای زمان در سینما؛ مروری برانواع فیلمهای مستد و… بیان می شود .

تفاوت این کتاب با کتابهای نوشته شده در زمینه فیلمنامه نویسی در این است که مباحث این کتاب در برگیرنده کلیه مباحثی است که یک فیلمنلمه نویس بایدازآن اطلاع داشته باشد.

×