نمایش پسرک نون زنجبیلی

نمایش “پسرک نون زنجبیلی

تهیه کننده : عمران دهقان ( مدیر مسئول آموزشگاه سینمایی اندیشه نو )

کارگردان : فاطمه ابرار پایدار

سال اجرای نمایش  : ۱۳۹۱

002

نمایش “الف،ب، پ ،تنبل”

نمایش “الف،ب، پ ،تنبل

تهیه کننده : عمران دهقان ( مدیرمسئول آموزشگاه سینمایی اندیشه نو )

کارگردان : فاطمه ابرار پایدار

سال اجرای نمایش : ۱۳۹۲

tanbal2

نمایش” لک لک پاشکسته”

نمایش” لک لک پاشکسته

تهیه کننده : عمران دهقان ( مدیر مسئول آموزشگاه سینمایی اندیشه نو )

کارگردان فاطمه ابرار پایدار

سال اجرای نمایش : ۱۳۹۱

نمایش “افسانه سرزمین قلمستان”

نمایش “افسانه سرزمین قلمستان

تهیه کننده : عمران دهقان ( مدیر مسئول آموزشگاه سینمایی اندیشه نو )

کارگردان: فاطمه ابرار پایدار

سال اجرای نمایش : ۱۳۹۴

نمایش "موسی و شبان"

نمایش “موسی و شبان

تهیه کننده : عمران دهقان ( مدیر مسئول آموزشگاه سینمایی اندیشه نو )

کارگردان : فاطمه ابرار پایدار

سال اجرای نمایش : ۱۳۹۲

Moosa-Va-shaban

نمایش “مهرگان”

نمایش “مهرگان

تهیه کننده : عمران دهقان ( مدیر مسئول آموزشگاه سینمایی اندیشه نو )

کارگردان : جواد انصافی

سال اجرا نمایش : ۱۳۸۷

نمایش” در چهارسو خبری نیست ”

نمایش” در چهارسو خبری نیست

تهیه کننده : عمران دهقان ( مدیر مسئول آموزشگاه سینمایی ندیشه نو )

کارگردان: حسن باستانی

سال اجرای نمایش : ۱۳۹۴

Kargah12

نمایش” شاعر” به کارگردانی میکائیل شهرستانی – ۱۳۹۲

نمایش” شاعر

تهیه کننده : عمران دهقان ( مدیر مسئول آموزشگاه سینمایی اندیشه نو )

کارگردان : میکائیل شهرستانی

سال اجرای نمایش : ۱۳۹۲