این خدمات در سه بخش صورت می گیرد

1- اجاره استودیوها بدون تجهیزات فنی و تجهیزات تصویربرداری و تدوین و تصویر برداران

2- فضای استودیو با عوامل فنی و تصویر برداران و تدوینگران

×